สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา และทางใด ก่อนการสมัครสอบว่าสามารถสมัครได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิในสาขาและทางตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. โดยสามารถเลือกหัวข้อตรวจสอบคุณวุฒิ ก.พ.        
2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : กรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนในกรณีอื่น ๆ เช่น วัน เดือน ปีเกิด , ที่อยู่ เป็นต้น เมื่อพิมพ์ใบสมัครแล้วให้แก้ไขในใบสมัครได้ โดยให้ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไข
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : กรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด หลังจากเลือกส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัครตามคำเตือนทุกครั้ง
5. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เท่าไหร่
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
6. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินที่ไหนถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ
(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน็เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
(2) กรณีชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT  ต้องชำระภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2566  ไม่เกินเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3) กรณีชำระเงินผ่านทางตู้ ATM ต้องชำระภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ไม่เกิน เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงินเก็บไว้ด้วย
8. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
คำตอบ :  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 380 บาท ประกอบด้วย
   (1) ค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน 350 บาท
   (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
9. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต์ httips://fisheries.thaijobjob.com 
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง (ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ทรศัพท์ 0-2562-0536 หรือ 0-2562-0600 - 15 ต่อภายใน 3317 , 3314 หรือ 3325 ในวันและเวลาราชการ
11. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.