สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา และทางใด ก่อนการสมัครสอบว่าสามารถสมัครได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิในสาขาและทางตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. โดยสามารถเลือกหัวข้อตรวจสอบคุณวุฒิ ก.พ.         
2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. สำเนาหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : กรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนในกรณีอื่น ๆ เช่น วัน เดือน ปีเกิด , ที่อยู่ เป็นต้น เมื่อพิมพ์ใบสมัครแล้วให้แก้ไขในใบสมัครได้ โดยให้ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไข
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
คำตอบ : กรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด หลังจากเลือกส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัครตามคำเตือนทุกครั้ง
5. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เท่าไหร่

คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 เมษายน 2564
6. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินที่ไหนถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยให้ผู้สมัครนำเอกสารใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาและการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
8. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียม 330 บาท ในการสอบ ประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมสอบ  300 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

9. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม  2564 ที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/ 
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง (ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) โทรศัพท์ 0-2562-0536 หรือ 0-2562-0600 - 15 ต่อภายใน 3317 , 3314 หรือ 3325 ในวันและเวลาราชการ
11. คำถาม เอกสารที่ผู้สมัครต้องส่งในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ณ สถานที่สอบข้อเขียน มีอะไรบ้าง

คำตอบ :  ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดโดยนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ ในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ณ สถานที่สอบข้อเขียนโดยให้ผู้สมัครสอบยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

                 1. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยไม่มีรอยประทับใด ๆ บนรูปถ่าย และใช้กระดาษอัดรูปโดยเฉพาะเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด 
                2. หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 3 สิงหาคม 2564  ดังนี้ 
(2.1) สำเนาปประกาศนียบัตร ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิของ ตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(2.2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับบ
          กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่ปิดรับสมัคร สมัคร คือวันที่ 3 สิงหาคม  2564 มายื่นแทนก็ได้
             
         3. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่าอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าจำนวน ๑ ฉบับ สำหรับผู้สมัครสอบที่ยื่นสำเนาหนังสือ รับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับสูงกว่าจะต้องยื่นหลักฐานที่แสดง ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับนั้นประกอบด้วย ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

            อนึ่ง สำหรับผู้สมัครสอบที่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับสูงกว่าจะต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับนั้นประกอบด้วย ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
             4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
             5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
             6. สำเนาหลักฐานทางทหาร (กรณีเพศชาย) ได้แก่ หนังสือสำคัญทางทหาร (แบบ สด. 8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสำคัญ (แบบ สด. 9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อายุระหว่าง 17 -  20 ปี หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ หรือ (แบบ สด. 43) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ
           7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล หรือใบเปลี่ยนคำนำหน้านาม (กรณีหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

         สำเนาหลักฐานที่ยื่นประกอบใบสมัครทุกแผ่น ตามข้อ 2 ถึง 7 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมล่างด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่นและให้ดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบด้วยใบสมัคร ตามข้อ 1 พร้อมหลักฐานตามข้อ 2 ถึง 7 บรรจุซองขนาด A4 (ขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร) ไม่ต้องปิดผนึก ให้เขียนรายการหลักฐานที่ใส่ในซองไว้ที่หน้าซองระบุจำนวนตามที่บรรจุในซองและมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ ณ วันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)หากไม่นำเอกสารบรรจุในซองเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้นและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

        ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมประมงกำหนด อนึ่ง หากตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมประมงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น


12. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob