สารพันปัญหา


1. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา และทางใด ก่อนการสมัครสอบว่าสามารถสมัครได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิในสาขาและทางตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. โดยสามารถเลือกหัวข้อตรวจสอบคุณวุฒิ ก.พ.         
3. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)

4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : กรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนในกรณีอื่น ๆ เช่น วัน เดือน ปีเกิด , ที่อยู่ เป็นต้น เมื่อพิมพ์ใบสมัครแล้วให้แก้ไขในใบสมัครได้ โดยให้ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไข
5. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
คำตอบ : กรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด หลังจากเลือกส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัครตามคำเตือนทุกครั้ง
6. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เท่าไหร่

คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 มกราคม 2561
7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม 2560 - 17 มกราคม 2561  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินที่ไหนถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2560 - 18 มกราคม 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยให้ผู้สมัครนำเอกสารใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาและการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
คำตอบ :  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท 
(ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ 300 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท) โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

10. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หรือ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ รับสมัครงาน เลือก สมัครสอบเข้ารับราชการ เลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ 
รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง (ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) โทรศัพท์ 0-2562-0536 หรือ 0-2562-0600 - 15 ต่อภายใน 3317 , 3314 หรือ 3325 ในวันและเวลาราชการ
12. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
\

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น